Licencjonowanie

Fotografie i kopie reprograficzne:

1.1 Oświadczam, że posiadam majątkowe prawa autorskie do oferowanych zdjęć, obrazów i grafik. Pobranie zdjęć i kopii reprograficznych grafik oznacza zawarcie umowy o korzystanie z utworu (dalej także jako „licencja”), jakim jest zdjęcie i kopia reprograficzna oryginału grafiki. Zdjęcia i kopie reprograficzne grafik udostępnione są przeze mnie w formie cyfrowej. Autorskie prawa osobiste stanowią moją własność i jako takie nie mogą być przedmiotem sprzedaży a jedynie użyczenia w celu publikacji, a Kupujący może jedynie nabyć prawa do ich reprodukcji. Udostępnione zdjęcia i kopie reprograficzne grafik objęte są ochroną praw autorskich. Kupujący nie może ich udostępniać osobom trzecim odpłatnie bez mojej zgody. Zakupienie licencji do zdjęcia i kopii reprograficznej grafiki nie gwarantuje wyłączności na publikację. To samo zdjęcie i kopia reprograficzna grafiki może być wielokrotnie wykorzystane na tym samym nośniku, w tej samej dziedzinie działalności oraz w tym samym czasie.

1.2 Kupujący licencję potwierdza, że wszelkie autorskie prawa majątkowe pozostają przy twórcy zdjęć i grafik. Kupujący nabywa jedynie prawo do korzystania ze zdjęć w zakresie sprecyzowanym niniejszą umową licencyjną, a przekroczenie zakresu udzielonej licencji będzie oznaczać naruszenie autorskich praw majątkowych i wiązać się może z odpowiedzialnością cywilną lub karną.

1.3 Kupujący, o ile rodzaj użycia tego nie uniemożliwia, zobowiązany jest do podpisywania publikowanych zdjęć i kopii reprograficznych nazwiskiem twórcy i / lub adresem strony źródłowej w następujący sposób: Natalia Giedryś / www.nataliagiedrys.com . Niniejsza umowa ma zastosowanie w przypadku pobierania zdjęć i ilustracji graficznych (kopii reprograficznych grafik) przez Państwa (zwanych dalej zbiorczo „Dziełem”) z mojej witryny internetowej (zwanej dalej „Stroną”). Pobierając Dzieło, wyrażają Państwo zgodę na warunki określone w niniejszej Umowie, oraz na to, aby niniejsza Umowa miała zastosowanie do każdego pobieranego przez Państwa Dzieła. Oświadczają Państwo, iż mają prawo zawarcia niniejszej Umowy. Jeżeli pobierają Państwo Dzieło w imieniu podmiotu, Umowa ta ma zastosowanie do tego podmiotu. W takim przypadku oświadczają Państwo, że są Państwo upoważnieni do zobowiązania tego podmiotu zapisami niniejszej Umowy.

1.4 Niniejsza Umowa dotycząca zdjęć i kopii reprograficznych grafik nie jest w żadnym sensie umową o sprzedaż Dzieła. Za wyjątkiem sytuacji, w których zostają one wyraźnie przyznane, po indywidualnym ustaleniu. Na mocy niniejszej Umowy ja, autor i licencjodawca, zachowuję wszelkie prawa i tytuły do Dzieła. Niniejsza Umowa nie przekazuje Państwu żadnego tytułu prawnego do Dzieła ani udziału w nim.

2. Licencja Standardowa dotycząca fotografii i kopii reprodukcyjnych grafik:

Udostępniam licencję standardową do używania zdjęć oraz kopii reprograficznych grafik, będących plikami cyfrowymi jpg, w następujących czterech rozmiarach:

S – bloger – 800 px

M – web – 1200 px

L – medium print – 2000 px

XL – premium print – 4000 px

Pod warunkiem przestrzegania przez Państwa zapisów niniejszej Umowy, udzielam Państwu niniejszym niewyłącznej, bezterminowej, ogólnoświatowej, niepodlegającej sublicencjonowaniu i nieprzekazywalnej licencji na używanie, powielanie, zmianę lub pokazywanie Dzieła, z zastrzeżeniem ograniczeń o których mowa w Punkcie 3. Mogą Państwo, na przykład, wykorzystywać, pokazywać lub zmieniać Dzieło w powiązaniu z:
•  Celami biznesowymi i komercyjnymi;
•  Celami edukacyjnymi;
•  Celami osobistymi;
•  Witrynami internetowymi lub blogami;
•  Nośnikami drukowanymi i cyfrowymi, takimi jak książki, książki elektroniczne, gazety, magazyny i biuletyny informacyjne;
•  Celami redakcyjnymi;
•  Reklamą;
•  Publikacjami elektronicznymi;
•  Prezentacjami multimedialnymi;
•  Broszurami;
•  Ulotkami;
•  Plakatami promocyjnymi, kartkami z pozdrowieniami i pocztówkami;
•  Reklamą cyfrową i internetową, w tym banerami internetowymi;
•  Opakowaniami i etykietami;
•  Katalogami;
•  Celami promocyjnymi i dekoracyjnymi;
•  Pokazywaniem w biurze, sklepie, restauracji, centrum handlowym i innych miejscach prowadzenia działalności gospodarczej;
•  Wykorzystaniem i pokazywaniem w przestrzeni publicznej i prywatnej;
•  Wizytówkami, nagłówkami i materiałami biurowymi;
•  Billboardami i oznakowaniem;
•  Elementami drukowanymi;
•  Oprawą artystyczną;
•  Programami i aplikacjami komputerowymi;
•  Materiałami marketingowymi, które mogą być dostarczane pocztą konwencjonalną, pocztą elektroniczną, faksem lub w inny sposób i/lub które mogą być prezentowane w punktach sprzedaży;
•  Okładkami płyt DVD, CD oraz książek i książek elektronicznych;
•  Wykorzystaniem na stoiskach targowych oraz konferencjach sprzedażowych;
•  Filmami, klipami video, programami telewizyjnymi i teatrem;
•  Włączeniem w inne prace autorskie; oraz
•  Innymi dopuszczalnymi celami, włączając w to prawo do publicznego pokazywania, nadawania, przesyłania strumieniowego i wykonywania Dzieł lub ich zmiany.

2.1 Wykorzystanie przez pracowników i wykonawców. Mogą Państwo przekazywać pliki zawierające Dzieło lub dozwolone dzieła pochodne pracownikom lub podwykonawcom, pod warunkiem jednak, że tacy pracownicy lub podwykonawcy wyrażą zgodę na przestrzeganie ograniczeń nałożonych niniejszą Umową i będę wykorzystywać Dzieła wyłącznie w Państwa imieniu. Pracownikom i podwykonawcom nie przysługują żadne dodatkowe prawa do korzystania z Dzieła.

2.2 Wykorzystanie na rzecz klienta. Mogą Państwo wykorzystać licencję przyznaną na mocy niniejszej Umowy na potrzeby jednego z Państwa klientów, przy czym klient musi otrzymać od Państwa licencję w całości i przestrzegać warunków niniejszej Umowy oraz stosować się do wszelkich ograniczeń licencji i użytkowania. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie Dzieła przez Państwa klienta. Jeżeli zamierzają Państwo wykorzystać to samo Dzieło na potrzeby innego klienta, muszą Państwo wykupić dodatkową licencję.

2.3 Biblioteka cyfrowa. Mogą Państwo stworzyć bibliotekę cyfrową, ustawić konfigurację sieci lub poczynić podobne przygotowania, aby umożliwić oglądanie Dzieła przez pracowników i klientów Państwa firmy.

2.4 Zastrzeżenie. Jeżeli Dzieło narusza Warunki Ogólne niniejszej umowy, mogę zażądać od Państwa zaprzestania wszelkiego użytkowania, rozpowszechniania i przechowywania takiego Dzieła, a Państwo muszą niezwłocznie takie żądanie spełnić. Zastrzegam sobie wszelkie prawa, których niniejsza Umowa wyraźnie nie udziela.

3. Ograniczenia

3.1 Ograniczenia ogólne. Nie wolno Państwu korzystać z Dzieła niezgodnie z przeznaczeniem. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych w Sekcji 2 powyżej, nie wolno Państwu:
a. udzielać dalszych licencji, sprzedawać, przenosić, przekazywać lub starać się przekazać jakichkolwiek Państwa praw wynikających z niniejszej Umowy;
b. sprzedawać, licencjonować lub rozpowszechniać Dzieła lub wszelkich zmienionych Dzieł niezależnie lub jako części internetowej bazy danych bądź innej bazy danych, lub wszelkich innych produktów pochodnych zawierających Dzieło w sposób umożliwiający stronie trzeciej wykorzystanie, pobranie, pozyskanie lub zdobycie dostępu do Obrazu jako niezależnego pliku;
c. dzielić się Dziełem z jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem ani umieszczać Dzieła w Internecie w formacie umożliwiającym pobranie lub umieszczać Dzieła na elektronicznej tablicy informacyjnej;
d. pobierać lub przechowywać Dzieła na więcej niż jednym komputerze jednocześnie, za wyjątkiem sytuacji, w której tworzą Państwo jedną kopię zapasową przechowywaną na nośniku innym niż jeden dozwolony komputer;
e. używać, powielać, rozpowszechniać, wykonywać, zmieniać lub pokazywać Dzieła (w szczególności niezależnie lub w połączeniu z innymi dziełami autorskimi) w sposób obsceniczny, nieprzyzwoity lub stanowiący pomówienie, oszczerstwo bądź inną formę zniesławienia;
f. usuwać wszelkich powiadomień o prawach autorskich lub prawach własności lub innych informacji, które mogą pojawić się na Dziele, być w nim osadzone lub być z nim związane w jego oryginalnej lub pobranej formie, przy czym podobne powiadomienia muszą Państwo umieścić również na dozwolonej kopii zapasowej Dzieła;
g. wkomponowywać Dzieła w logo, znak handlowy lub znak usługowy;
h. podejmować jakichkolwiek działań związanych z Dziełem, które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa;
i. wykorzystywać Dzieła do celów edytorskich bez załączenia informacji o prawach autorskich, przy czym informacja o prawach autorskich nie jest potrzebna, jeżeli nie wymagają jej stosowne przepisy prawa w danej sytuacji ORAZ jeżeli zamieszczenie takiej informacji nie jest praktykowane w takiej konkretnej sytuacji;
j. podejmować jakichkolwiek kroków w związku z Dziełem, które naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby bądź podmiotu, a w szczególności autorskie prawa osobiste twórcy Dzieła oraz prawa wszelkich osób, które pojawiają się w Dziele, lub których własność pojawia się w Dziele;
k. podejmować jakichkolwiek kroków w związku z Dziełem, o których można zasadnie sądzić, iż sugerują, że twórca Dzieła lub pojawiające się w nim osoby bądź własność (jeżeli takie występują), popierają dowolne polityczne, gospodarcze czy inne zaangażowane ruchy lub partie;
l. wykorzystywać Dzieła w sposób stawiający pojawiającą się w nim osobę w złym świetle lub przedstawiający ją w sposób, którym może poczuć się urażona, co w szczególności obejmuje:
I. wykorzystanie Dzieła w materiałach pornograficznych;
II. reklamy tytoniu oraz alkoholu;
III. reklamy agencji towarzyskich lub podobnych miejsc, włączając usługi osób do towarzystwa lub podobne;
IV. udzielanie poparcia politycznego;
V. wykorzystania zniesławiające lub zawierające inne nielegalne, obraźliwe lub niemoralne treści.

3.2 Korzystanie z Witryny. Nawet, jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy stanowią inaczej, w przypadku korzystania z witryn internetowych i pokazywania na nich Dzieł, muszą Państwo podjąć wszelkie uzasadnione działania, aby osoby odwiedzające te witryny internetowe nie pobierały Dzieła lub nie wykorzystywały go ponownie.3.4 Ograniczenia dodatkowe. Stosuje się następujące ograniczenia dodatkowe:
a. Mogą Państwo wyłącznie rozpowszechniać Dzieło jako część produktu handlowego, jeżeli (i) Dzieło zostało zmienione na tyle, że jego zmieniona forma nie jest w poważnym stopniu podobna co do istoty do Dzieła oryginalnego i może być zakwalifikowana jako oryginalne dzieło autorskie lub (ii) główna wartość produktu handlowego nie wynika z samego Dzieła. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, zamieszczenie niezmienionego Dzieła na plakacie nie jest dozwolone, ponieważ główna wartość wynikałaby z samego Dzieła.
b. Nie wolno Państwu również używać, ujmować lub włączać Dzieła w ramach szablonu elektronicznego lub aplikacji (takich jak szablony projektowania witryn internetowych lub prezentacji, albo szablony kartek z pozdrowieniami czy wizytówek).
c. Nie wolno Państwu spowodować lub dopuścić do sytuacji, w której jakiekolwiek Dzieło powielane jest w sumie więcej niż 500 tysięcy razy. Na przykład Dzieło nie może pojawić się na materiałach drukowanych (ulotkach, reklamach, okładkach, opakowaniach itd.), których liczba przekracza 500 tysięcy. Podobnie, Dzieło nie może zostać włączone do programu telewizyjnego, klipu wideo lub innej produkcji, jeżeli całkowita spodziewana liczba widzów przekracza w sumie 500 tysięcy. Ograniczenie to nie stosuje się do Dzieł, które pokazywane są tylko w witrynach internetowych lub Witrynach Mediów Społecznościowych. W przypadku przewidywanego przekroczenia wyżej wymienionej ilości powieleń, wymagany jest kontakt indywidualny w celu ustanowienia indywidualnych warunków.

4. Płatności i ceny

Muszą Państwo uiścić opłatę licencyjną zgodnie z informacją podaną bezpośrednio przy każdym zdjęciu i kopii reprograficznej grafiki. Płatności mogą Państwo dokonać wybierając przelew bankowy, PayPal lub tpay.com

Fotografie – udostępniam licencję do używania zdjęć, będących plikami cyfrowymi jpg , w następujących czterech rozmiarach:

S – bloger – 800 px

M – web – 1200 px

L – medium print – 2000 px

XL – premium print – 4000 px (i więcej)

Obrazy na płótnie –

Grafiki – oryginały tak samo jak obrazy na płótnie

skany grafik – tak samo jak fotografie

 

5. Obrazy na płótnie:

W przypadku wyboru obrazu na płótnie lub oryginału grafiki Kupujący nabywa Dzieło materialne, które zostanie do niego dostarczone pocztą lub przez dostarczenie osobiste. Zgodnie z podanymi na stronie cenami opłatę Kupujący uiszcza opłatę wybierając jedną z trzech możliwości: przelew bankowy, PayPal lub tpay.com . O ile nie ustalimy odbioru osobistego, do ceny Dzieła doliczony zostanie koszt przesyłki.

 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.